Privacy verklaring Fidiaz NV

Fidiaz NV, vennootschap met maatschappelijk zetel te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 149, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens :

FIDIAZ NV 
BE 0831 832 408
Maatschappelijke zetel 
Leuvensesteenweg 149
3070 Kortenberg

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fidiaz NV verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Fidiaz NV verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u zoals het rijksregisternummer, bankgegevens, de gezinssamenstelling en andere gevoelige data die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdrachten die u ons toevertrouwt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fidiaz NV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze samenwerkingsovereenkomst met u te kunnen uitvoeren
 • Om u te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze samenwerkingsovereenkomst uit te voeren
 • Om u onze nieuwsbrief toe te zenden
 • Om u te informeren over wijzigingen m.b.t. onze diensten en producten

Fidiaz NV verwerkt ook persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Fidiaz NV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die worden genomen door computerprogramma's of –systemen zonder enige menselijke tussenkomst over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor u als natuurlijke persoon. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fidiaz NV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en respecteert de wettelijk opgelegde bewaartermijnen waar van toepassing.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fidiaz NV verkoopt uw gegevens niet aan derden en deelt deze uitsluitend met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fidiaz NV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen waar van toepassing.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fidiaz NV gebruikt alleen technische en functionele cookies:

Google Analytics, HotJar en Typekit van Adobe 

die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fidiaz NV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via telefoon  -of via privacy@fidiaz.be

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fidiaz NV waar van toepassing, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@fidiaz.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van de voorzijde van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs) en het paspoortnummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Fidiaz NV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35 E-mail : contact@apd-gba.be
URL: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Doe je zaak groeien. 

Al meer dan 48 jaar lang begeleidt en adviseert Fidiaz bedrijven en ondernemers op het vlak van boekhouding en fiscaliteit. Kom nu te weten hoe wij jouw zaak versterken.

Plan een afspraak