Nieuws

Share

Wijziging btw-regelgeving voor medische en paramedische beroepen

Vanaf 1 januari 2022 wijzigen de btw-regels voor medische en paramedische beroepen.

Enerzijds zal de btw-vrijstelling voor artsen en andere medische beroepsbeoefenaars worden ingeperkt  en afhangen van de al dan niet therapeutische aard van de verrichte dienst. Omgekeerd kan de btw-vrijstelling vanaf die datum ook worden ingeroepen door andere medische en paramedische beroepsbeoefenaars, en zullen dus diverse zorgverstrekkers mogelijk in aanmerking komen voor de (gedeeltelijke) btw-vrijstelling.

 

We vatten de wijzigingen even samen:

Vrijstelling

Op heden worden de medische diensten verricht door o.a. artsen, tandartsen, verpleegkundigen in regel vrijgesteld van btw. Daarnaast geldt de vrijstelling ook voor o.a. de volgende beroepsberoepsbeoefenaars:

  • Kinesitherapeuten
  • Apothekers
  • Audiologen
  • Orthopedagogen
  • Klinisch psychologen

Kortom, een algemene vrijstelling voor alle handelingen gesteld door een erkende (para)medische beroepsbeoefenaar welke in regel RIZIV erkende dienstprestaties verricht, en dit ook indien er sprake is van prestaties welke niet specifiek op de RIZIV nomenclatura voorkomen.

 

We illustreren dit aan de hand van een voorbeeld:

De btw vrijstelling geldt zowel voor de arts welke een medische behandeling verricht, als de arts welke een lezing of opleiding verstrekt die verband houdt met zijn activiteiten als arts.

Omgekeerd geldt er op dit ogenblik dus geen btw-vrijstelling voor zorgverstrekker welke niet in regel RIZIV erkende diensten verstrekken, zoals bvb chiropractors, osteo- of homeopaten, bandagisten, orthesisten, prothesisten …

Daarnaast gold er ook voor diëtisten, podologen en ergotherapeuten een vrijstelling voor specifieke activiteiten.

 

Wijzigingen

Naar aanleiding van de uitspraak van het Grondwettelijk Hof en in navolging van een striktere interpretatie van de Europese regelgeving, heeft de wetgever nu ook officieel gezorgd voor een wijziging van de regelgeving.

Enerzijds zal de btw-heffing en vrijstelling niet meer afhangen van de kwalificatie van de dienstverstrekker en aldus niet meer beperkt zijn tot de specifieke uitzonderingen voor bepaalde medische en paramedische beroepen.  Ook de niet-erkende paramedische beroepsbeoefenaar zal voortaan kunnen genieten van de btw-vrijstelling in de mate dat deze een prestatie met therapeutisch oogmerk verricht.

Anderzijds zal de vrijstelling beperkt blijven enkel tot de therapeutische diensten, met uitsluiting van andere handelingen gesteld door de zorgverlener.

 

Therapeutisch doel

Kortom, de vraag naar de toepasbaarheid van de vrijstelling zal afhangen van de aard van verrichte dienst. Hierbij zullen alle medische en paramedische beroepsbeoefenaars slechts kunnen genieten van de vrijstelling indien en voor zover de medische dienst kan worden aangemerkt als therapeutisch.

Niet-erkende paramedici zullen dus moeten aantonen dat zij gekwalificeerd zijn om de therapeutische diensten te verrichten.

Anderzijds zullen de voorheen vrijgestelde beroepsbeoefenaars nog duidelijker een onderscheid moeten maken tussen de diensten verricht voor therapeutische en andere diensten.

Hierbij zullen dus niet enkel esthetische ingrepen worden uitgesloten maar ook alle andere bijkomende  diensten die niet als ‘therapeutisch’ kunnen worden aanzien. Denk maar aan administratieve diensten, verstrekken van niet-medisch advies, bijkomstige activiteiten zoals de terbeschikkingstelling van materialen, verstrekken van materialen en andere diensten.

De wijziging zal derhalve impact hebben voor zowat iedere (para)medische zorgverlener, ongeacht of deze nu wel of niet een btw-vrijstelling geniet vandaag.

Indien je vraqen hebt over de impact van deze regelgeving op de door jou verrichte activiteiten, neem dan zeker contact op met je dossierbeheerder.

Doe je zaak groeien. 

Al meer dan 48 jaar lang begeleidt en adviseert Fidiaz bedrijven en ondernemers op het vlak van boekhouding en fiscaliteit. Kom nu te weten hoe wij jouw zaak versterken.

Plan een afspraak