Nieuws

Share

VVPRbis: The sequel…

In een eerdere nieuwsbrief eind december 2021, kon je lezen dat er een wetsvoorstel op tafel lag tot verstrengen van de VVPR- bis regeling.  Inmiddels werd er een aangepast voorstel finaal goedgekeurd en omgezet in wetgeving middels de ‘wet houdende diverse fiscale bepalingen van 21 januari 2022’.

Te onthouden bij deze nieuwe wet:

- Om te genieten van het verlaagde VVPR bis tarief van - 15% i.p.v. 30% dividendbelasting, vanaf het 4 jaar na oprichting, dient steeds de initieel onderschreven inbreng volstort te zijn.

- De uitgegeven aandelen mogen op geen enkele wijze enig voorkeurrecht in de deelname in kapitaal of de winst verlenen

- Vennootschappen welke in de periode van 1 mei 2019 tot 15 december 2021 een statutenwijziging doorvoerden en daarbij vrijstelling verleenden wat betreft het niet volstortte kapitaal, en hierdoor buiten de VVPRbis-regeling vallen, genieten nog tot uiterlijk 31 december 2022 de mogelijkheid om hun kapitaal opnieuw te verhogen, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, tot het initieel onderschreven bedrag

- Er wordt GEEN nieuwe wachttermijn van 3 jaar voorzien welke zou worden berekend vanaf datum van effectieve volstorting, anders dan aanvankelijk voorzien in het amendement

Samenvattend, in essentie blijft de eerdere regeling goeddeels intact, zij het dat de wetgever nu expliciet voorziet in een verplichting tot effectieve volstorting van de initiële onderschreven inbreng. Een vrijstelling van volstortingsplicht maakt in dat opzicht dat de vennootschap definitief haar VVPR statuut verliest.

Actie is dus wel dringend vereist voor vennootschappen welke sedert mei 2019 een statutenwijziging doorvoerden, en in dat kader een vrijstelling van het niet volstortte kapitaal verleenden. Deze genieten tot uiterlijk voor einde 2022 de mogelijkheid om kapitaal opnieuw te verhogen tot de oorspronkelijke inleg, dan wel verliezen ze definitief hun VVPR statuut.

Doe je zaak groeien. 

Al meer dan 48 jaar lang begeleidt en adviseert Fidiaz bedrijven en ondernemers op het vlak van boekhouding en fiscaliteit. Kom nu te weten hoe wij jouw zaak versterken.

Plan een afspraak