Nieuws

Share

De regering voert een mini-taxshift door: meer koopkracht en lagere lasten op arbeid

De wet van 28 maart 2022 “houdende verlaging van lasten op arbeid” is op 31 maart gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Wat houdt die zogenaamde “mini-taxshift” precies in?

De sociale zekerheid

Vooreerst is er een verlaging van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid en dat vanaf 1 januari 2022.

Die bijdrage (“BBSZ”) is bestemd voor de financiering van de sociale zekerheid en werd ingevoerd in 1994. Het is een speciale belasting die wordt berekend op basis van het totale belastbare netto-beroepsinkomen, gelijkaardig aan de personenbelasting.  De inkomensgrenzen die gehanteerd werden om die bijdrage te berekenen zijn nooit geïndexeerd. Doorheen de jaren werden aldus de lage en de middeninkomens  relatief zwaarder belast. De taxatie per gezin, en niet per individuele belastingplichtige, heeft er ook voor gezorgd dat er verschillen zijn tussen alleenstaanden (en feitelijk samenwonenden) enerzijds en gehuwden en wettelijk samenwonenden anderzijds.

De regering gaat die bijdrage ooit afschaffen maar begint nu met de berekening aan te passen zodat de bijdrage voor de lage en middeninkomens daalt. Hoe groot die daling is, hangt af het netto gezamenlijk belastbaar inkomen. Maar vooral de lagere inkomens zullen een belangrijke vermindering krijgen. Bijvoorbeeld voor de inkomens van 18 592,03 € tot 21 070,96 € daalt de bijdrage van 9 % naar 5 % (boven die ondergrens).

De werkbonus

De werkbonus wordt ook uitgebreid. De werkbonus zorgt ervoor dat de laagste lonen amper belastingen betalen. Een nadelig effect van de werkbonus is echter dat als het brutoloon verhoogd wordt, de werknemer daar netto amper iets van merkt. Om er voor te zorgen dat de werknemer netto voldoende van de verhoging overhoudt, worden de grenzen van de werkbonus nu aangepast.

De bovengrens van de werkbonus zal nu gekoppeld worden aan het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) zoals beschreven in CAO nr. 42 en afgesproken tussen de sociale partners. Aldus worden steeds hogere brutolonen onderworpen aan de werkbonus.

Doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Daarnaast worden er wijzigingen aangebracht aan de verschillende stelsels van vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing en dat vanaf 1 april 2022. De toepassingsvoorwaarden worden strenger. Zo wordt voortaan een minimale nacht- en ploegenpremie vereist voor de toepassing van de vrijstelling bij nacht- en ploegenarbeid. Ook een aantal begrippen die minder duidelijk waren en aanleiding gaven tot verschillende interpretaties worden met omschreven, bijvoorbeeld “wettelijke overwerktoeslag”.

Soms werden in het verleden werknemers aangemoedigd om hogere bedragen aan bedrijfsvoorheffing te laten inhouden. Op die manier verhoogde de korting op de bedrijfsvoorheffing natuurlijk. Om daaraan een halt toe te roepen zullen in het vervolg de vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing niet meer toegepast worden op het zogenaamde ‘fiscaal voluntariaat’, nl. wanneer aanvullende bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden (om welke reden dan ook) bovenop de reglementair verplichte minimale verschuldigde bedrijfsvoorheffing.

Ook is er nu een verbod op het combineren van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek en het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling en dat voor belastbare tijdperken die vanaf 1 april 2022 worden afgesloten.

Er komen nieuwe regels voor aangifte, terugvorderingstermijn en sancties m.b.t. de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, ook vanaf 1 april 2022.

Tenslotte is er nog een vliegtaks of officieel “taks op de inscheping van een luchtvaartuig” en worden de accijnzen op tabak verhoogd, dit alles eveneens vanaf 1 april 2022.

Doe je zaak groeien. 

Al meer dan 48 jaar lang begeleidt en adviseert Fidiaz bedrijven en ondernemers op het vlak van boekhouding en fiscaliteit. Kom nu te weten hoe wij jouw zaak versterken.

Plan een afspraak