Nieuws

Share

Blijft de fiscale regeling voor auteursrechten interessant?

Wellicht heb je al gehoord van het fiscaal gunstige regime van de vergoedingen voor cessie of concessie van auteursrechten op beschermd werk. Dat beschermd karakter vloeit onder meer voort uit de toepassing van de wet van 30 juni 1994 op de auteursrechten. De fiscus ging er lange tijd van uit dat die toepassing behoorde tot de bevoegdheid van de FOD Economie. Dat is nu veranderd, zodat de fiscus meer argumenten heeft bij gebeurlijke controles op dat gunstig regime. Daarnaast gaan er stemmen op om het fiscaal gunstig regime voor auteursrechten aan banden te leggen.

 

Gunstige taxatie van roerende inkomsten

Vergoedingen uit de overdracht van auteursrechten kennen de gunstige taxatie van roerende inkomsten. Die gunstige taxatie kan enkel worden toegepast wanneer er auteursrechten of “naburige rechten” (dat kan allerlei creatief werk zijn), of wettelijke of verplichte licenties, met betrekking tot een beschermd werk van letterkunde of kunst zoals bedoeld in boek XI, Wetboek Economisch Recht, of in overeenkomstige bepalingen in het buitenlands recht. Computer-programma's, het voorbereidend materiaal daaronder begrepen, worden auteursrechtelijk beschermd en gelijkgesteld met werken van letterkunde in de zin van de Berner Conventie van 09.09.1886 voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst (zie art.XI.294, Wetboek Economisch Recht) .

Uit het arrest van 30.10.2018 van het hof van beroep te Gent (2017/AR/769 en ook het arrest van 25.06.2020 van het Hof van Cassatie dat daarop betrekking heeft ( F.19.0052.N).) blijkt dat zowel de fiscale rechter als de fiscale administratie zich kunnen uitspreken over het bestaan van een werk beschermd door de wetgeving betreffende het auteursrecht. Naar aanleiding van die rechtspraak wijst een recente circulaire (2022/C/22) erop dat de fiscus volledig bevoegd is voor de toepassing van dat gunstig regime, in zijn geheel.

In een eerdere circulaire werd gesteld dat “De toepassing van de W 30.06.1994 behoort tot de bevoegdheid van de FOD Economie. Bijgevolg komt het niet aan de FOD Financiën toe om te bepalen of een werk al dan niet onder het toepassingsgebied van die wet valt.”

Rekening houdend met de voormelde arresten wordt die commentaar nu verwijderd. Die arresten brengen - voor de toepassing van de fiscale wetgeving - de bevoegdheid van de FOD Financiën inzake de beoordeling van het bestaan van een werk beschermd door de wetgeving betreffende het auteursrecht naar voren, en dit onder het toezicht van de hoven en rechtbanken.

 

Wat verandert er?

In de praktijk zal dat wellicht niet zoveel veranderen, maar het blijft een aandachtspunt. De eerste voorwaarde voor het regime is immers duidelijk aantonen dat men te maken heeft met beschermd creatief werk (“naburige rechten”). Veel werk van architecten, IT-consultants, grafici,… kan daar onder vallen, maar telkens moet minutieus bewezen worden waaruit dat werk precies bestaat en zeker ook hoeveel tijd er aan dat creatieve werk (naast administratie, management, …) besteed wordt!

Daarnaast wordt her en der aangekondigd het regime voor auteursrechten aan banden te leggen, zelfs af te schaffen, omwille van het veelvuldig gebruik ervan.  Zo stelt de Hoge Raad van Financiën in een recent rapport dat het regime zonder meer afgeschaft moet worden. Ook de minister van Financiën kondigde controleacties aan om de excessen aan te pakken.

De afschaffing kan inderdaad kaderen in de grote fiscale hervorming die de minister van financiën aan het voorbereiden is. Maar die zal pas ten vroegste in werking treden in 2024, en dan nog meer dan waarschijnlijk met overgangsbepalingen voor de bestaande contracten van overdracht van auteursrechten. Er kan bijgevolg zeker nog een tijd genoten worden van het gunstig systeem.

En vergeet niet dat je controleacties natuurlijk ook kunt voorbereiden door een ruling en/of een goed onderbouwd dossier!

Doe je zaak groeien. 

Al meer dan 48 jaar lang begeleidt en adviseert Fidiaz bedrijven en ondernemers op het vlak van boekhouding en fiscaliteit. Kom nu te weten hoe wij jouw zaak versterken.

Plan een afspraak