Nieuws

Share

Betalingsachterstand bij handelstransacties – de wetgever grijpt in

Vanaf 1 februari 2022 wordt de wet inzake betalingsachterstand verstrengd. Deze wetswijziging beantwoordt aan de noden van de ondernemingen om hun financiële positie beter te waarborgen.

De wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties kwam in 2002 tot stand ter bescherming van vennootschappen tegen de wanbetalers. Deze wet is van toepassing op de B2B-relaties en dus niet op particuliere klanten.

De wet voorzag in een betalingstermijn van 30 kalenderdagen indien de partijen niets anders waren overeengekomen. De partijen hadden de mogelijkheid om van die termijn af te wijken, er diende echter rekening gehouden te worden met een wettelijke maximumtermijn van 60 kalenderdagen. Het probleem stelde zich in het feit dat sommige (grote) ondernemingen misbruik hebben gemaakt van de wettelijke regeling voor wat betreft het aanvangspunt van betalingstermijn. Hierdoor kon de maximale betalingstermijn van 60 naar 90 kalenderdagen ‘kunstmatig’ verlengd worden en de leveranciers speelden in dat geval de rol van een kosteloze kredietgever.

De wetgever besefte dat een wettelijke betalingstermijn van 90 kalenderdagen voor veel KMO’s te lang was. Dit uitte zich in een wetswijziging die vanaf 1 februari 2022 van kracht is.

 

Betalingstermijn niet langer dan 60 kalenderdagen

In het kader van een handelstransactie tussen ondernemingen, kunnen de partijen een betalingstermijn overeenkomen. Deze termijn kan vanaf 1 februari 2022 niet langer zijn dan 60 kalenderdagen.

De partijen kunnen nog altijd voorzien in een procedure van aanvaarding of controle, ter verificatie van de conformiteit van de geleverde goederen of diensten met hetgeen er werd contractueel afgesproken tussen de partijen. De wetswijziging legt echter op dat deze verificatietermijn niet bovenop de 60 kalenderdagen mag worden aangerekend en dus integraal deel uitmaakt van de maximale betalingstermijn

De partijen mogen de ontvangstdatum van de factuur niet langer contractueel bepalen. De betalingstermijn begint te lopen vanaf de ontvangst van de factuur door de schuldenaar.

 

Wat bij betalingsvertraging?

Bij betalingsvertraging, zal het onbetaald bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een interest voor de handelstransacties gelijk aan 8%. Een forfaitaire vergoeding van 40 euro wordt, ongeacht het bedrag van de hoofdsom, eveneens toegevoegd voor de invorderingskosten van de schuldeiser.

De wetswijziging heeft tevens een impact op je algemene voorwaarden. Indien daarin wordt bepaald dat de betalingstermijn meer dan 60 dagen kan bedragen, dan wordt vanaf 1 februari 2022 een dergelijke clausule voor niet-geschreven gehouden.

De nieuwe wetsbepalingen zijn van toepassing op de overeenkomsten die werden gesloten vanaf 1 februari 2022. Voor de overeenkomsten die vóór deze datum werden gesloten blijven de oude regels van toepassing.

Doe je zaak groeien. 

Al meer dan 48 jaar lang begeleidt en adviseert Fidiaz bedrijven en ondernemers op het vlak van boekhouding en fiscaliteit. Kom nu te weten hoe wij jouw zaak versterken.

Plan een afspraak